Doğaya Kelebek Etkisi

HER BİR FOTOĞRAF, BİR FİDAN

AÇIK RIZA METNI

Kelebek mobilya Fotoğraf Yarışmasına Katılım Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

1)Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kelebek Mobilya tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun çerçevede, Veri Sorumlusu tarafından, “Doğaya Kelebek Etkisine katılım, yarışmada fotoğrafların değerlendirilmesi, ödül hak eden katılımcılara ödüllerin gönderimi ve ilgili iletişim çalışmaları kapsamında işlenecektir.

1)Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi, Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yarışmaya katılım, kazananların belirlenmesi, ödüllerin gönderimi ve ilgili iletişim çalışmaları kapsamında, açık rızanıza istinaden veya ilgili mevzuat başta olmak üzere KVKK Madde 5/2’de öngörülen diğer hallerde, bu bilgilendirme metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yukarıda belirtilen amaç ve KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen hukuki sebeplerle, “Doğaya Kelebek Etkisi Fotoğraf Yarışması’na katılım sürecinde elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu veriler, yarışma ve ilgili iletişim çalışmalarının bitimine dek muhafaza edilecektir. Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Veri Sorumlusu tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Veri Sorumlusunun ve Veri Sorumlusuyla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda paydaşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

1)Veri Sorumlusu Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu aşağıda belirtilen* kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

• Kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz, “Doğaya Kelebek Etkisi Fotoğraf Yarışması” sürecinin yürütülmesi, değerlendirme süreci, hediyelerin katılımcılara ulaştırılması amaçlarıyla işlenebilecektir.
• Veri Sorumlusu, yarışma kapsamında siteye yüklenen fotoğraf dosyalarını her türlü yayın organında iletişim ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.

1)Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusu, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.