Doğaya Kelebek Etkisi

HER BİR FOTOĞRAF, BİR FİDAN

AYDINLATMA METNI

DOĞAYA KELEBEK ETKİSİ PROJESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş. (“Şirket” veya “Kelebek Mobilya”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında Doğaya Kelebek Etkisi Projesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: kimlik (ad-soyadı, doğum tarihi), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, yaşadığı şehir), görsel ve işitsel kayıt(görüntü)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, belirtilen işleme amaçları ve hukuki sebepleri kapsamında amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Şirket tarafından;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan; ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, yaşadığı şehir kişisel verileriniz, yarışma süreçlerinin yönetilmesi ve bu kapsamda tarafınız ile iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
• Vermeniz halinde, açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak toplanan; ses ve görüntü kişisel verileriniz, ilgili yarışma kapsamında tarafınızca çekilen fotoğraf üzerinden yarışma faaliyetlerinin yürütülmesi, kazananların seçilmesi ve Şirket reklam faaliyetlerinin ve ürün/hizmet pazarlama ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır.
• Kimlik, iletişim kişisel verileriniz, veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması amaçlarıyla yurt içinde yer alan tedarikçilerimiz ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak paylaşılabilecektir.
• Görsel ve işitsel kayıt verileriniz, yarışma kazananlarının belirlenmesi, Şirket reklam faaliyetlerinin ve ürün/hizmet pazarlama ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sosyal medya etkileyicileri ve jüri ile paylaşılabilecek olup bu amaçlarla Şirket sosyal medya hesapları veya farklı görsel veya işitsel medya araçları üzerinden açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak alenileştirilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Doğaya Kelebek Etkisi Projesi kapsamında yarışmaya katılım süreçlerinde oluşturduğunuz Fotoğraf içeriklerinin elektronik ortamda tarafımıza iletilmesi ve elektronik olarak tarafınıza sunulan ve tarafınızca doldurulan başvuru formu vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SAN. TİCARET A.Ş. İdealtepe Mahallesi, Rıfkı Tongsir Caddesi No:107
Küçükyalı, Maltepe / İSTANBUL (Mersis No: 0542005583700010)
adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden uyumluluk@doganlarmobilyagrubu.com e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak uyumluluk@doganlarmobilyagrubu.com e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla dogtaskelebek@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Kelebek mobilya Fotoğraf Yarışmasına Katılım Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

1)Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kelebek Mobilya tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun çerçevede, Veri Sorumlusu tarafından, “Doğaya Kelebek Etkisine katılım, yarışmada fotoğrafların değerlendirilmesi, ödül hak eden katılımcılara ödüllerin gönderimi ve ilgili iletişim çalışmaları kapsamında işlenecektir.

1)Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi, Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yarışmaya katılım, kazananların belirlenmesi, ödüllerin gönderimi ve ilgili iletişim çalışmaları kapsamında, açık rızanıza istinaden veya ilgili mevzuat başta olmak üzere KVKK Madde 5/2’de öngörülen diğer hallerde, bu bilgilendirme metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yukarıda belirtilen amaç ve KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen hukuki sebeplerle, “Doğaya Kelebek Etkisi Fotoğraf Yarışması’na katılım sürecinde elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu veriler, yarışma ve ilgili iletişim çalışmalarının bitimine dek muhafaza edilecektir. Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Veri Sorumlusu tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Veri Sorumlusunun ve Veri Sorumlusuyla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda paydaşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

1)Veri Sorumlusu Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sorumlusu aşağıda belirtilen* kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

• Kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz, “Doğaya Kelebek Etkisi Fotoğraf Yarışması” sürecinin yürütülmesi, değerlendirme süreci, hediyelerin katılımcılara ulaştırılması amaçlarıyla işlenebilecektir.
• Veri Sorumlusu, yarışma kapsamında siteye yüklenen fotoğraf dosyalarını her türlü yayın organında iletişim ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.

1)Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusu, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.